Kluczowe wybory – SMG/KRC

Obszar kluczowych wyborów jest niezwykle bogaty w przypadku SMG/KRC. Kolejne podejmowane przez wspólników decyzje były niczym kamienie milowe na drodze do zdobycia pozycji lidera.

czytaj

Alpinus poza rok 2000

Rok 2000 przyniósł nowe plany strategiczne. Główny cel na dany rok i na najbliższe lata to polepszenie sytuacji finansowej firmy. Do tej pory Alpinus koncentrował się na uzyskaniu jak największego udziału w rynku, odkładając kwestię zysku na dalszy plan. Kolejną sprawą jest znalezienie inwestora zastępczego dla Renaissance Partners, gdyż powoli dobiega końca umowa podpisana z tym funduszem. W ramach tych działań firma rozważa między innymi wejście na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

czytaj

Zmiana konceptualizacji biznesu wynikała:

– z doświadczeń zdobytych podczas trzech lat obecności na rynku polskim- z jednej strony był to rynek zbyt płytki jak na wyroby specjalistyczne, z drugiej strony zmiany gospodarcze, jakie zachodziły w tym czasie w Polsce, w całej swojej masie rokowały duże nadzieje:

czytaj

Płace

Płaca stanowiąca najważniejszy element dochodów z pracy, najczęściej odzwierciedla stopień zdobytego doświadczenia i wartość pracy na zajmowanym stanowisku. Należy także podkreślić znaczenie płacy jako podstawy, od której bardzo często zależy wielkość i struktura pozostałych elementów podsystemu dochodów z pracy.

czytaj

Formalizacja i rutyny – Eris SA

Formalizacja przybiera formę procedur, które mają za zadanie uporządkować bieg różnego rodzaju spraw: myślę, że procedury są przyjmowane w pozytywny sposób, dlatego, że porządkują – kierownik ds. zaopatrzenia. Są potrzebne, ponieważ nie można funkcjonować nie wiedząc, jak działają poszczególne komórki, nie wiedząc kto za co odpowiada. Formalizacja -jeśli nie usztywnia bądź uniemożliwia działania – jest niezbędna. Poza tym wprowadzane rozwiązania muszą być funkcjonalne i – jak mówi jeden z respondentów – musi być świadomość tego, że jeżeli stworzyliśmy jakiś system ma on naprawdę funkcjonować, bo jeżeli gdziekolwiek się zatnie to nie jest to klęska tego systemu, ale kierownictwa firmy.

czytaj

Alpinus i zmiana domeny

W roku 1994 nastąpiła ważna zmiana strategii firmy. Alpinus postanawia skoncentrować się tylko na rynku polskim. Wycofanie się z rynków zagranicznych oraz malejące przychody z przerobu uszlachetniającego zmusiły zarząd firmy do skoncentrowania się na rynku masowym (bez segmentu najtańszego) oraz do dalszego rozszerzenia kolekcji. Powyższa zmiana była podyktowana następującymi czynnikami. Po pierwsze, polski rynek coraz bardziej rozwijał się, rozwijały się sieci sklepów sportowych, ludzie mieli coraz więcej pieniędzy. Po drugie, rosnące koszty produkcji w Polsce powodują, że von Dewitzowi opłaca się przenieść produkcję na Daleki Wschód, a Alpinusowi skoncentrować się na własnych wyrobach o marży wyższej niż przy przerobie uszlachetniającym. Po trzecie, wysokie koszty logistyczne, różne mody i kultury panujące na zagranicznych rynkach oraz minimalne przychody i zyski z rynków zagranicznych powodują, że produkcja do Francji i Szwajcarii staje się nieopłacalna.

czytaj

Formalizacja i rutyny – Alpinus

Duża część rutyn występujących w Alpinusie jest bezpośrednią konsekwencją decyzji o wprowadzeniu i stosowaniu systemu norm jakości ISO 9001. Jeden z pracowników Alpinusa określi! to następująco: Wszystko zostało sformalizowane rok temu [tzn. w 1999J. Sama filozofia tej normy po prostu wymaga tego, że wszystko jest sformalizowane, wszystko jest na piśmie, wszystko jest poukładane w łańcuszek logicznego ciągu. Natomiast jest to pewnego rodzaju rzecz, która powoduje dużo biurokracji, na którą traci się dużo czasu. Ale jak to w życiu jest – coś za coś.

czytaj

Model pluralistyczny

Model pluralistyczny można określić jako wolną grę podmiotów w kształtowaniu stosunków przemysłowych. Państwo tutaj wstrzymuje się od interwencji, pełni jedynie rolę neutralnego mediatora. Sytuacja laka stwarza potrzebę stosowania wielu metod negocjacyjnych oraz technik rozwiązywania konfliktów. Natomiast model korporaty- styczny zakłada system zawierania dobrowolnych umów i zobowiązań, które regulują zachowania modelowe stron i zobowiązują do przestrzegania zawartych porozumień.

czytaj

KONSEKWENCJE PRZYJĘCIA ZASAD GOSPODARKI RYNKOWEJ CZ. II

Szkoły wyższe jako instytucje społeczne spełniają różne, choć nakładające się, funkcje, z których najważniejsze to: kształceniowa, badawcza, kulturotwórcza. Historyczny rozwój szkolnictwa wyższego doprowadził do wyodrębnienia się instytucji związanych nie tylko z tematyką badań i zakresem merytorycznym kształcenia, ale i odmiennym zaangażowaniem pracowników i środków materialnych w realizacje funkcji badawczej i kształceniowej.

czytaj

Przedsiębiorstwa państwowe

W przedsiębiorstwach skomcrcjonalizowanych, w których kapitał zagraniczny ma większość akcji, występuje wśród pracowników poczucie braku stałości pracy ze względu na podejmowane działania zmierzające do racjonalizacji zatrudnienia. Główne działania, które w istocie mają charakter humanizacyjny, skierowane są na stwarzanie zdrowych i bezpiecznych materialnych warunków pracy, organizację pracy, systemy wynagradzania związane z efektami pracy oraz zabezpieczenie warunków socjalnych.

czytaj

Styl zarządzania z perspektywy stosunków pracowniczych

Tradycyjny Praca postrzegana jest jako czynnik produkcji a subordynacja praownicza jest częścią naturalnego porządku stosunków pracowniczych. Obawa przed ingerencją związków zawodowych z zewnątrz. Przeciwny związ.kawości lub związki utrzymywane na bezpieczną odległość Małe firmy zarządzane przez właścicieli (lub w systemie franchisingu), działające na wysoce konkurencyjnych rynkach produktów lub usług. Firmy mają zwykle mały udział w rynku, który zmusza do kontroli kosztów i utrzymywania niskiego narzutu zysku Kilku specjalistów ds. personalnych

czytaj

Trudności finansowe ubezpieczenia społecznego

Powyższe szacunki wymagają jednak jeszcze pewnej korekty. W kwotach wydatków na świadczenia przedstawionych w tabeli 3 zawarte są mianowicie również wydatki na świadczenia podlegające refundacji z dotacji celowej budżetu państwa (w tym dla wojska2, policji, shtżby więziennej, inwalidów wojennych i wojskowych). Bez uwzględnienia tych świadczeń, wydatki na emerytury i renty oraz pozostałe zasiłki przewyższały w roku 1992 wpływy ze składek o 8,6 bilionów (składki pokrywały wydatki w 94,1 %)3. ‚

czytaj

Zarys treści nowego modelu

– 1) Charakteryzowany model zarządzania kadrami wymaga restrukturyzacji kwali- fikacyjno-zawodowej t/w. służb pracowniczych, które z komórek cwidencyjno-spra- wozdawczych i obsługowych trzeba zmienić w komórki sztabowe opracowujące warianty strategii personalnych i elastyczne procedury kadrowe.

czytaj

Dominująca logika liderów – proste zasady strategiczne

Badania pokazały jednoznacznie, że zarówno firmy-liderzy, jak i ich alter ego, firmy peryferyjne, mają klarowną dominującą logikę działania z wyraźnymi elementami map poznawczych menedżerów, rutyn, uczenia się na ważnych doświadczeniach i kluczowych wyborów, które stanowiły podstawę naszego modelu badawczego. Logika liderów i firm, które nie osiągnęły istotnej pozycji na rynku, była jednak dramatycznie różna.

czytaj