Okres transformacji gospodarczej

Poza czynnikami szkodliwymi, dla których w znacznej części ustalono normy higieniczne, w ocenie warunków pracy nie można pominąć czynników uciążliwych. Zaliczamy do nich ciężką pracę fizyczną mierzoną efektywnym wydatkiem energetycznym pracownika, pracę w wymuszonej pozy ej i ciała, pracę w systemie zmianowym (zwłaszcza nocą), a także pracę precyzyjną, monotonną, powodującą zmęczenie psychiczne. Według danych GUS w warunkach uciążliwych dla zdrowia pracowało 1,7 min osób – głównie w hutnictwie, górnictwie oraz w przemysłach: środków transportu, lekkim, chemicznym, drzewnym i papierniczym5.

Przedstawiony stan warunków pracy populacji pracujących w Polsce stanowi wymierny dowód niedoskonałości funkcjonowania systemu opieki nad zdrowiem, w tym szczególnie brak praktycznego stosowania zasad profilaktyki technicznej i metodycznej. Funkcjonujący system w obecnym kształcie, przy stosowanych regułach organizacyjnych i ekonomicznych, nie broni więc skutecznie tych, którzy w pracy są najbardziej narażeni.

W okresie transformacji gospodarczej realizacja humanizacji pracy w firmach nie jest jednoznacznie określona. W najbliższej przyszłości będzie ona zdeterminowana rozwiązaniami dotyczącymi stosunków przemysłowych w skali makrogospodarczej i dotyczącej sektorów gospodarczych: prywatnego, spółdzielczego i państwowego6. Na rozwiązania te będą miały wpływ funkcjonujące obecnie w krajach zachodnich stosunki przemysłowe, które można zdefiniować w postaci dwóch modeli gospodarki rynkowej: modelu pluralistycznego i modelu korporatystycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>