Model HRM

Oporlsinislyczny | Pragmatyczne podejście do stosunków pracowniczych. Związki zawodowe uznaje się częściowo lub w całym przedsiębiorstwie, często dziedziczone w czasie nabycia (zakup, przejęcie) firmy. Utrzymywanie dobrych stosunków : pracowniczych jest zadaniem kierowników wybranych na poziomie zakładu i /lub oddziału- Nacisk na dostosowywanie stosunków pracowniczych do zmieniających się warunków. Kiedy związki są sihic, a rynki produkcji i pracy są elastyczne (zwyżkują) lub kiedy narzucają potrzeby legislacyjne, wówczas nacisk kładzie się na negocjacje i konsultacje. Modne techniki stosowane w stosunkach pracowniczych adaptuje się na krótki okres jako swego rodzaju panaceum. Kiedy jednak zw iązki są słabe lub rynki produktów czy usług stają !się niepomyślne, lub poważna zmiana techniczna zagraża istniejącym praktykom, związki są „wyrotowanc”, a kierownictwo odzyskuje swoje przy- iwileje. Mogą zaznaczyć się różnice w podejściu pomiędzy przedsiębiorstwem a oddziałem i pomiędzy różnymi poziomami w hierarchii

W ramach modelu HRM można wyróżnić tzw. nurt z Michigan i Harvardu. Submodel z Michigan – tzw. strategicznego HRM – jest zintegrowany ze strategii) rozwoju organizacji i jego struktur:! organizacyjni). Koncepcja ta mieści się w tradycyjnych kanonach myślenia dostosowawczo-realizacyjnego i nic decenia wpływu środków polityki personalnej na formułowanie strategii przedsiębiorstw. Submodel z IIarvardu akcentuje generalne perspektywy HRM.

Konkludując rozważania dotyczące koncepcji gospodarczych i modeli zarządzania kadrami można stwierdzić, Że w danym czasie i na danym regionalnym czy nawet lokalnym rynku pracy mogą współwystępować różne modele. Ich specyficzna treść i efektywność zależy od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Oznacza to między innymi ograniczoną możliwość przenoszenia tych modeli w czasie i przestrzeni z punktu widzenia efektywności ich stosowania w nowym środowisku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>