Category Finanse

Odbiorcy badań

Wraz z pewną stabilizacją na rynku badawczym siła nacisku klientów zmieniła się. Początkowo popyt na badania znacznie przewyższał podaż, co sprawiało, że siła klientów była znikoma. Wraz z przyrostem liczby agencji i nasileniem się walki pomiędzy nimi o budżety poszczególnych klientów, ci ostatni otrzymali silną kartę przetargową. Klienci nawiązują współpracę z kilkoma wybranymi agencjami: jej podstawą jest z jednej strony ciągłość zleceń, a z drugiej niższe ceny. Jeden z przedstawicieli agencji określił to tak: Priorytetowi klienci doskonale zdają sobie sprawę z tego, że są priorytetowymi klientami i że w związku z tym należą im się niższe ceny. Także w prasie branżowej zwrócono uwagę na falę renegocjacji kontraktów przez dużych klientów z dostarczycielami danych. Poza tym odbiorcy badań syndykatowych zrzeszeni w konsorcja dysponują ogromną siłą nacisku, ponieważ decydują o wyborze standardu. Natomiast klienci dysponujący mniejszymi budżetami badawczymi nie mają tak dużej siły przetargowej. W ostatnich latach struktura klientów instytutów badawczych kształtowała się następująco:

czytaj

Oportunizm i pragmatyzm w działaniu – SMG/KRC cz. III

Krzysztof Kruszewski zapewnia ukierunkowanie działań i budowę konsensusu w zakresie głównego celu strategicznego jakim było najpierw zdobycie pozycji lidera, a później obrona tej pozycji. Przekłada się to na zdobywanie poparcia dla poszczególnych wyborów strategicznych, które są wyzwaniami organizacyjnymi umieszczanymi w kontekście zamysłu strategicznego.

czytaj

Strategia i dominująca logika firmy

Jednym z najistotniejszych problemów badawczych, zarówno teoretycznie jak i praktycznie, jest pytanie o to jak menedżerowie rozumieją świat i jak działają na podstawie tej wiedzy. Mówiąc dokładniej, od lat szukamy odpowiedzi na to, jak menedżerowie tworzą i zmieniają swoje mapy poznawcze, strukturę wiedzy oraz rutyny działania (Mintzberg, Wałters 1982: Walsh 1995: Miller 1999: Baum, Dobbin 2000). Nurty dyskusji i badań tego problemu, wywodzące się z teorii decyzji, ekonomii ewolucyjnej, neoinstytucjonalizmu i zarządzania strategicznego, są najbardziej wpływowe z racji swojej wartości teoretycznej i rzetelności przeprowadzonych badań i dlatego stały się podstawą modelu badawczego naszych badań, o czym wspominaliśmy już w rozdziale II.

czytaj

Charakterystyka branży kosmetycznej

Początki rynku kosmetycznego sięgają lat 80., kiedy na rynek weszły polskie firmy prywatne (Eris, Soraya, Dax Cosmetics, Ziaja, Oceanie, Kolastyna). Konkurencję stanowili wówczas państwowi monopoliści spod znaku Polleny (Pollena – Ewa, Pollena – Lechia, Pollena – Malwa, Pollena – Uroda). W niewielkim stopniu powstawały tzw. firmy polonijne, których produkcja skutecznie wypełniała rynkowe braki. Reprezentowane były przez takie firmy jak Comindex, Catzy oraz Inter Fragrances. Znaczącą pozycję na polskim rynku kosmetycznym uzyskała firma Inter Fragrances wraz z siostrzaną firmą Oceanie z Gdańska. Bardzo mały procent rynku stanowiły firmy na licencji zachodnich firm kosmetycznych. Do dziś przetrwały z nich Mincer Mona Lisa Cosmetics oraz Global Cosmed.

czytaj

ROZMIARY I STRUKTURA WŁASNOŚCI PRYWATNEJ W SZKOLNICTWIE CZ. II

Dokonując wpisu do ewidencji, należy określić typ szkoły lub cel placówki, a w przypadku szkół zawodowych także profil zawodowy. Innym niezbędnym warunkiem wpisu jest zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych oraz kadrowych, a także opracowanie statutu szkoły lub placówki.

czytaj

System planowania – SMG/KRC

Obecnie w firmie planuje się wszystko – czas, pieniądze, działania – jest to związane z wejściem do międzynarodowej sieci badawczej. Jednakże plany obejmujące cele strategiczne istnieją od początku. Za wyznaczenie i realizację celów odpowiedzialny jest zarząd, rozliczany przez radę nadzorczą i przez zebrania wspólników raz na rok. Podsumowywuje się mijający rok, porównuje efekty osiągnięte z planowanymi i jednocześnie ustala się strategię na rok następny. Plan jest rozpisany na konkretne zadania, z terminem wykonania i osobą za nie odpowiedzialną. Średnio 80% zamierzeń jest realizowanych, a 20% niezrealizowanych dzieli się na 10%, których nie zdążono osiągnąć i w związku z tym przesuwają się na następny rok, i pozostałe 10%, tzn. te, które upadają ze względu na nierentowność oraz zmieniające się potrzeby lub pojawianie się nowych rozwiązań. Powodem niewykonania części planu może być nierentowność przedsięwzięcia, odejście kluczowych pracowników, utrata dużego klienta, zmieniające się potrzeby – rzeczywistość, na którą nie ma się wpływu. Zdarzają się sytuacje niezrealizowania zadanego obrotu. Jeśli było to niezależne od ludzi i nie udało się mimo włożonego wysiłku, np. z powodu odejścia klienta, to nie wyciąga się żadnych konsekwencji personalnych. Jeśli jednak plan nie zostałby wykonany po raz kolejny z przyczyn zależnych od osób pracujących w danym zespole i szefa, to powinien się on liczyć ze zmianą stanowiska.

czytaj

Alpinus i klienci

W relacjach Alpinusa z klientami natychmiast rzuca się w oczy, że w postępowaniu firmy dominująca jest reguła o klienta dba się. Chcąc realizować to założenie, sięga się po działania nie tylko ze sfery promocji (np. wysyłanie katalogów), ale również np. ze sfery dystrybucji (rozbudowana sieć sprzedaży).

czytaj

Analiza procesu tworzenia się sektora prywatnego w szkolnictwie

W systemie szkolno-oświatowym zachodzą liczne procesy związane z okresem transformacji społeczno-gospodarczej. Część z nich dotyczy stosunków własnościowych. Zmonopolizowane dotąd przez państwo szkolnictwo przechodzi pod zarząd samorządów terytorialnych, tworząc własność komunalną. Przedmiotem niniejszych rozważań były jednak bardziej radykalne zmiany, wyrażające sit: powstaniem sektora niepublicznego, a w szczególności prywatnego.

czytaj

Wyniki badań empirycznych

Wspomniane badania mają charakter fragmentaryczny i przyczynkowy, ponieważ obejmują tylko przedsiębiorstwa, których status prawnoorganizacyjny określający stosunki własnościowe nie uległ w analizowanym okresie zasadniczej zmianie. W 1990 r. (i wcześniej) były to typowe przedsiębiorstwa państwowe średniej wielkości, a w 1992 r. trzy spośród nich przekształciły się w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Przedsiębiorstwa te reprezentują następujące gałęzie przemysłu:

czytaj

Alpinus i konkurencja

Obecnie Alpinus nie widzi na polskim rynku dużej konkurencji. Nie ma na rynku jednego gracza, który byłby mu w stanie zagrozić. Wprawdzie ostatnio wzmacnia się Campus, ale tego konkurenta firma szczególnie się nie boi. Konkurencja jest wciąż silnie rozdrobniona i, mimo podejmowanych przez nią prób wzmacniania swojej pozycji, jej realna zdolność do silnego, bezpośredniego oddziaływania na sytuację Alpinusa jest niewielka. W masie, kiedy zebrać ich wszystkich razem, jest poważna konkurencja… na razie na polskim rynku nie mam takiego jednego poważnego konkurenta – podsumowuje jeden z kierowników. Jeżeli już mowa o konkurencji, to Alpinus patrzy na nią bardziej globalnie, a przez to potencjalnym zagrożeniem staje się np. możliwość kupienia sprzętu konkurencji poza granicami Polski.

czytaj

Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako generalna zasada pzp a problem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

czytaj

SMG/KRC – podumowanie informacji

W SMG/KRC zmiany w poszczególnych obszarach konstytuujących dominującą logikę są implikowane bodźcami z innych. Zmiana domeny działania (rezygnacja z badań społecznych) nastąpiła pod wpływem presji otoczenia – firma nie miała zleceń. Całkowite wycofanie się z podstawowego obszaru działalności ukazuje elastyczność paradygmatu właścicieli i przez to elastyczność dominującej logiki firmy. Innym przykładem dobrze obrazującym powiązania pomiędzy elementami dominującej logiki jest omówiony rozłam w firmie. Zdarzenie to wpłynęło na:

czytaj

Alpinus etap I (1990-1994) – kontynuacja

Umowa podpisana z Gore & Associates obrazuje ciągłą chęć Alpinusa do rozwoju oraz równania do najlepszych. Firma ta współpracuje tylko z najlepszymi firmami na świecie. Taką samą politykę chciał prowadzić Alpinus. Podpisana umowa była pozytywnym wzmocnieniem, które umocniło model dominującej logiki firmy.

czytaj

KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU PRACY W WARUNKACH TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ

Proces ekonomizacji gospodarki, prowadzący między innymi do urynkowienia większości dziedzin produkcji i usług, przy liberalizacji cen i powstawaniu mechanizmów konkurenci będzie wywoływał niewątpliwie konsekwencje w systemie pracy1,

czytaj