Ewolucja dominującej logiki Eris SA

Dominująca logika, rozumiana jako sposób konceptualizacji biznesu w oparciu o wartości naczelnego kierownictwa, wpływa na proces kształtowania się konfiguracji strategicznej, gdzie główną rolę odgrywają proces uczenia się oraz zestaw odpowiednio dobranych mechanizmów, koordynujących poszczególne elementy tejże konfiguracji. Sposób alokacji zasobów oraz określenie kryteriów działania powoduje, że utrwala się pewien wzorzec zachowania organizacyjnego, wypracowany w trakcie politycznego procesu ścierania się odmiennych dążeń, ambicji, aspiracji poszczególnych członków najwyższego kierownictwa. Wydarzenia, jakie mają miejsce w trakcie rozwoju organizacji są pochodną wiedzy kadry menedżerskiej oraz sposobu postrzegania otoczenia i firmy (paradygmatu), którym się posługują, co przyjmuje postać systemu wartości, schematów i stosowanych rozwiązań. Model dominującej logiki w danej organizacji można scharakteryzować kategoriami opisującymi cechy jego funkcjonowania oraz proces powstawania. Określenie przyczyn zróżnicowania dominujących logik różnych firm pozwala odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jedne organizacje wygrywają, a inne przegrywają. Poniżej przedstawiony jest proces rozwoju konfiguracji Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA na tle dominującej logiki, scharakteryzowany za pomocą kategorii zrównoważonego wzrostu, kultury organizacyjnej oraz koncentracji na tworzeniu wartości dodanej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>