Elementy diagnozy

Długotrwała ingerencja instytucjonalna w zachowania ludzi w nakazowo-rozdzielczym systemie społeczno-gospodarczym (m.in. poprzez wspierany przymusem monizm polityczny, tendencje egalitarystyczne i przyznawanie świadczeń nie znajdujących ani obiektywnego, ani subiektywnego uzasadnienia) spowodowała ukształtowanie patologicznych zachowań ludzi w sferze pracy i hierarchi organizacyjnej. Przejawy tej patologii w perspektywie zarządzania kadrami to między innymi:

– preferowanie dyspozycji indywidualnych zamiast norm prawnych,

– woluntaryzm w podejmowaniu decyzji gospodarczych,

– niekompetencje znacznej części menedżerów i decydentów politycznych,

– rozerwanie związku pomiędzy efektywnością ekonomiczną a wynagrodzeniem,

– spadek etosu pracy,

– brak odpowiedzialności ekonomicznej przełożonych i podwładnych za własne decyzje i zachowania,

– brak selekcji naturalnej, na podstawie kryteriów efektywności ekonomicznej.

Transformacja systemu nakazowo-rozdzielczego, z deficytowym rynkiem pracy w system quasi-rynkowy – zc znacznym bezrobociem, wymaga wielu zmian w stylu i metodach zarządzania. W tym aspekcie interesujące jest choć pobieżne porównanie stylów kierowania stosowanych przez polskich i austriackich menedżerów w końcu lat osiemdziesiątych. Polscy menedżerowie okazywali się znacznie bardziej autokratyczni niż austriaccy. Polacy rzadziej stosowali konsultacyjny i grupowy styl zarządzania, konsultacje stosując głównie w przypadku spraw drugorzędnych i marginalnych. Austriaccy menedżerowie byli bardziej partycypacyjni. W sferze szkolenia austriaccy menedżerowie zapewniali swoim podwładnym więcej okazji do doskonalenia umiejętności11.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>