Category Biznes

Kluczowe wybory – SMG/KRC

Obszar kluczowych wyborów jest niezwykle bogaty w przypadku SMG/KRC. Kolejne podejmowane przez wspólników decyzje były niczym kamienie milowe na drodze do zdobycia pozycji lidera.

czytaj

Zmiana konceptualizacji biznesu wynikała:

– z doświadczeń zdobytych podczas trzech lat obecności na rynku polskim- z jednej strony był to rynek zbyt płytki jak na wyroby specjalistyczne, z drugiej strony zmiany gospodarcze, jakie zachodziły w tym czasie w Polsce, w całej swojej masie rokowały duże nadzieje:

czytaj

Płace

Płaca stanowiąca najważniejszy element dochodów z pracy, najczęściej odzwierciedla stopień zdobytego doświadczenia i wartość pracy na zajmowanym stanowisku. Należy także podkreślić znaczenie płacy jako podstawy, od której bardzo często zależy wielkość i struktura pozostałych elementów podsystemu dochodów z pracy.

czytaj

Alpinus i zmiana domeny

W roku 1994 nastąpiła ważna zmiana strategii firmy. Alpinus postanawia skoncentrować się tylko na rynku polskim. Wycofanie się z rynków zagranicznych oraz malejące przychody z przerobu uszlachetniającego zmusiły zarząd firmy do skoncentrowania się na rynku masowym (bez segmentu najtańszego) oraz do dalszego rozszerzenia kolekcji. Powyższa zmiana była podyktowana następującymi czynnikami. Po pierwsze, polski rynek coraz bardziej rozwijał się, rozwijały się sieci sklepów sportowych, ludzie mieli coraz więcej pieniędzy. Po drugie, rosnące koszty produkcji w Polsce powodują, że von Dewitzowi opłaca się przenieść produkcję na Daleki Wschód, a Alpinusowi skoncentrować się na własnych wyrobach o marży wyższej niż przy przerobie uszlachetniającym. Po trzecie, wysokie koszty logistyczne, różne mody i kultury panujące na zagranicznych rynkach oraz minimalne przychody i zyski z rynków zagranicznych powodują, że produkcja do Francji i Szwajcarii staje się nieopłacalna.

czytaj

KONSEKWENCJE PRZYJĘCIA ZASAD GOSPODARKI RYNKOWEJ CZ. II

Szkoły wyższe jako instytucje społeczne spełniają różne, choć nakładające się, funkcje, z których najważniejsze to: kształceniowa, badawcza, kulturotwórcza. Historyczny rozwój szkolnictwa wyższego doprowadził do wyodrębnienia się instytucji związanych nie tylko z tematyką badań i zakresem merytorycznym kształcenia, ale i odmiennym zaangażowaniem pracowników i środków materialnych w realizacje funkcji badawczej i kształceniowej.

czytaj

Styl zarządzania z perspektywy stosunków pracowniczych

Tradycyjny Praca postrzegana jest jako czynnik produkcji a subordynacja praownicza jest częścią naturalnego porządku stosunków pracowniczych. Obawa przed ingerencją związków zawodowych z zewnątrz. Przeciwny związ.kawości lub związki utrzymywane na bezpieczną odległość Małe firmy zarządzane przez właścicieli (lub w systemie franchisingu), działające na wysoce konkurencyjnych rynkach produktów lub usług. Firmy mają zwykle mały udział w rynku, który zmusza do kontroli kosztów i utrzymywania niskiego narzutu zysku Kilku specjalistów ds. personalnych

czytaj

Dominująca logika liderów – proste zasady strategiczne

Badania pokazały jednoznacznie, że zarówno firmy-liderzy, jak i ich alter ego, firmy peryferyjne, mają klarowną dominującą logikę działania z wyraźnymi elementami map poznawczych menedżerów, rutyn, uczenia się na ważnych doświadczeniach i kluczowych wyborów, które stanowiły podstawę naszego modelu badawczego. Logika liderów i firm, które nie osiągnęły istotnej pozycji na rynku, była jednak dramatycznie różna.

czytaj

Wzmocnienia Eris SA

W historii firmy nie odnotowano traumatycznych wydarzeń, które w jakiś sposób zachwiałyby jej funkcjonowaniem. Badane osoby wskazywały na pojedyncze wydarzenia, które bardziej dotyczyły ich samych czy też komórek, w których pracują. Patrząc z perspektywy historii firmy, trudno jest wskazać jednoznacznie wydarzenie, które byłoby odbierane w ten sam sposób. Generalnie pracownicy nie zauważają żadnych ciężkich chwil, owszem – są momenty gorsze bądź lepsze, ale to wszystko.

czytaj