Category Biznes

Paradygmat otoczenia Eris SA – kontynuacja

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris stara się wykorzystać szanse, które są generowane przez czynniki zewnętrzne. Próbuje także dostrzegać możliwość ich stworzenia. Szans dopatrują się tam, gdzie ja swoją pracą i aktywnością jestem w stanie coś osiągnąć. I wtedy wiem, że to jest moja szansa – mówi Henryk Orfinger. Szanse przejawiają się w niekonwencjonalnym działaniu firmy, w umiejętności podejmowania ryzykownych, odważnych decyzji. Ryzyko takich decyzji polega na konieczności poniesienia dużych kosztów oraz niewiadomej co do rezultatu. Jeżeli jednak dana decyzja okaże się słuszna, wówczas firma uzyskuje ogromną przewagę w stosunku do konkurentów. Jednocześnie w przypadku porażki ewentualne konsekwencje nie są w stanie zachwiać pozycji firmy. Przykładem takich decyzji może być budowa ośrodka wypoczynkowego w Krynicy czy też stworzenie własnego systemu dystrybucji.

czytaj

Formalizacja i rutyny SMG/KRC – dalszy opis

Zakres swobody szefa obejmuje zasady pracy. W niektórych zespołach obecność w biurze, jeśli nie jest konieczna, jest nieobowiązkowa – ważne jest, aby praca została dobrze wykonana. W innych zespołach może to być niemożliwe. Jeden z szefów wprowadził element doradztwa dla klientów w zakresie strategii marketingowych. Inni też mogą to zrobić, ale nie muszą. Ideą tego typu organizacji jest to, aby każdy zespół był firmą w firmie, żeby były to grupy zżytych ze sobą, wzajemnie sobie ufających ludzi.

czytaj

rosnących kosztów angażowania czynnika ludzkiego,

– wyższego poziomu wykształcenia i kwalifikacji pracowników,

– zaostrzającej się konkurencji na tynku krajowym i międzynarodowym,

czytaj

Budowanie koszyka inwestycyjnego – jak zrobić to możliwie skutecznie i możliwie optymalnie – Inwestowanie

Czym jest koszyk inwestycyjny ? Koszyk inwestycyjny to zbiór wszelkich dóbr które nabyliśmy w formie materialnej (dzieła sztuki , złoto) oraz niematerialnej (akcje ,obligacje,kontrakty terminowe) który powstał , tak aby w sposób jak najlepszy zdywersyfikować ryzyko inwestycyjne...

czytaj

Czy emigracja zarobkowa Polaków będzie stanowić zagrożenie dla naszej gospodarki ? – zarobki

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej ponad dwa miliony rodaków licząc wraz z rodzinami opuściło nasz kraj jak się łatwo domyślić w celach zarobkowych. Dosyć wysoki poziom bezrobocia jakie obserwowaliśmy w tamtym czasie oraz średnia pensja , którą nie dość , że zarabiali tylko nieliczny , to jeszcze nie była ona na zbyt wysokim poziomie , absolutnie nie zadawalała ogromnej rzeszy pracowitych osób mających niewątpliwie fach w ręku i postanowili wynieśc się z kraju w celu zaznania lepszego życia – jak pokazał czas , na zdecydownanie dłuższy okres czasu niż planowali pierwotnie , a dla wielu z nich niewątpliwie na zawsze...

czytaj

Czy inflacja oraz deflacja mogą w sposób znaczący zaszkodzić gospodarce ? – gospodarka

Inflacja oraz deflacja to dwa skrajne terminy ekonomiczne polegające na określeniu sposobu kształtowania się cen na danym obszarze. W Polsce zmianę poziomu cen ustala raz w miesiącu Główny Urząd Statystyczny , a konstytucyjny obowiązek odnośnie czuwania nad stabilnością cen w naszym kraju jest nałożony na Narodowy Bank Polski. W jaki sposób obliczyć poziom inflacji ? Proces ten wbrew pozorom nie należy do najtrudniejszych. Na samym początku trzeba bardzo dobrze poznać nawyki konsumenckie obywateli danego kraju. Oczywiście chodzi o wszystkie wydatki ludzi : żywność , pojazdy , transport oraz wszelkiego rodzaju usługi...

czytaj

Co jest przyczyną tak wielkiego deficytu w ZUS ? – mały zus

Ostatnio w mediach ekonomicznych obiegła nas szkokująca dla niektórych wiadomość , że Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dwa tysiące siedemnastym roku , może mieć w wariancie pesymistycznym nawet sześdziesiąt pięć miliardów złotych deficytu. Deficyt ten wynika z różnicy między wydatkami ZUS na renty oraz emerytury , a dochodami ze składek na ubezpieczenie społeczne. Deficyt ten zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach musi być bezwzględnie zasypywany przez Skarb Państwa , a więc bezpośrednio z naszych podatków. Niebagatelna kwota sześdziesięciu pięciu miliardów złotych to około trzy procent produktu krajowego brutto , a więc niezaprzeczalnie są to ogromne pieniądze...

czytaj

Jak się przygotować, by Rozmowa kwalifikacyjna przebiegła udanie?

Wydawać by się mogło, że gdy uczestniczyło się w wielu rozmowach kwalifikacyjnych niewiele jest na w stanie zaskoczyć. Jednak każda Rozmowa kwalifikacyjna może wyglądać zupełnie inaczej, co warto brać pod uwagę, by nie być zaskoczonym podczas rozmowy kwalifikacyjnej, co może prowadzić do niepotrzebnego stresu, co również może sprawić, że na takiej rozmowie nie wypadnie się dobrze. Obecnie wiele firm zmienia swoje metody rekrutowania pracowników a szczególnie w

czytaj

Tajemnica przedsiębiorstwa i jej ochrona

Definicja „tajemnicy przedsiębiorstwa” znajduje się w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1503), dalej: uznk.

czytaj

Zmiany w zakresie organizacji i finansowania

Organizację i finansowanie można uznać za te dziedziny funkq’onującego obecnie ubezpieczenia społecznego, które wymagają stosunkowo największych zmian. Jest lak dlatego, że obecny, odziedziczony po PRL model organizacyjno-finansowy, który był funkcjonalny w systemie gospodarki centralnie sterowanej, nie jest dostosowany do nowych warunków: demokratycznego państwa stawiającego na samorządność oraz tworzącej się gospodarki rynkowej.

czytaj

Eris SA etap III (1993 – obecnie)

W fazie III obserwujemy inicjowanie działań i podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie realizacji, zdefiniowanych w fazie II założeń strategicznych. Chodzi o dywersyfikację działalności oraz budowę wizerunku firmy, co skutkuje przebudową dotychczasowej konfiguracji strategicznej, obrazując jednocześnie tempo zachodzących zmian.

czytaj

Wzmocnienia – Alpinus

Podobnie jak w przypadku kluczowych wyborów, nie ma w Alpinusie takiego jednego, dwóch zdarzeń, o których każdy mówiłby w firmie i które byłyby postrzegane jako traumatyczne. Zdarzały się gorsze i ciężkie chwile, ale nie były one na tyle poważne, aby zachwiać pozycją całej firmy.

czytaj

Dostawcy Eris SA

Dostawców firmy można podzielić na kilka grup, które są tworzone w drodze starannego doboru. Pierwsza grupa to ci, którzy zaczynali razem z Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris, razem się rozwijali i rośli w siłę. Druga grupa, najliczniejsza ogranicza się do zachodnich koncernów, które już w momencie wejścia na rynek polski były duże. Z reguły większość z nich posiada specjalistyczne certyfikaty zapewniające o jakości dostarczanych komponentów. Stałym elementem współpracy z tego typu dostawcami są szkolenia technologów z zakresu funkcjonowania laboratoriów, opracowywania nowych surowców. I wreszcie trzecia grupa – to przedsiębiorstwa średniej wielkości, z którymi współpraca została nawiązana około trzech lat temu w drodze poszukiwania nowych surowców, opakowań itp. Obie strony uczą się dopiero wzajemnie ze sobą współpracować. Czasami ta współpraca trwa dłużej, czasami krócej, generalnie staramy się, dopóki nie ma powodu, żeby to zmieniać, utrzymać stałych dostawców – stwierdza Henryk Orfinger. Odbywa się to na zasadzie wzajemnego docierania i określania warunków przyszłego współdziałania. Przede wszystkim w kształtowaniu relacji najważniejszą rolę odgrywa terminowość, gwarancja, że surowce zostaną dostarczone na czas i nie spowodują opóźnień w produkcji, … jeżeli cena nie jest wyjątkowo abstrakcyjna, to jest mało ważna.

czytaj

Oportunizm i pragmatyzm w działaniu – SMG/KRC

U podłoża modelu leży założenie, że należy wykorzystać każdą szansę rynkową i tworzyć te szanse: należy kierować się tym, co jest korzystne w danej sytuacji, ale nie można przekroczyć pewnych zasad – np. nie wolno dawać łapówek i stosować cen dumpingowych. Oportunizm jako kategoria dominującej logiki jest szczególnie wyraźnie widoczny w początkowym okresie działania SMG/KRC. Wraz ze wzrostem firmy i stabilizacją rynku traci na znaczeniu i jest zastępowany raczej przez pragmatyzm, chociaż cały czas można dostrzec elementy oportunizmu w działaniu firmy. Przykłady zachowań oportunistycznych obejmują:

czytaj