Category Biznes

Elementy diagnozy – ciąg dalszy

Stosunkowo krótki okres transformacji gospodarki Polski z modelu nakazowo-rozdzielczego do niejasnego modelu rynkowego, któremu towarzyszą takie procesy, jak np. nieokreśloność roli państwa w procesach transformacyjnych, stabilizacja inflacji na wysokim poziomie, gwałtowna dywersyfikacja t powolne tempo prywatyzacji, utrudnia kompleksową diagnozę stanu zarządzania kadrami. Z natury rzeczy jest on zróżnicowany, ze względu na status prawny organizacji, segment rynku, relacje do ryn ków i firm zagranicznych, zagrożenie upadłością bądź likwidacją ilp.

czytaj

Dostawcy na rynku outdoorowym

Dostawcy na rynku outdoorowym odgrywają bardzo istotną rolę. Ich siła bierze się stąd, że wiele materiałów wykorzystywanych do produkcji sprzętu outdoorowego jest opatentowanych, a produkcja wyrobów bez ich zastosowania oznacza pogorszenie parametrów jakościowo-funkcjonal- nych, czyniąc je mniej użytecznymi i mniej atrakcyjnymi w oczach klientów.

czytaj

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Wśród dodatków fakultatywnych przewidzianych w zakładowych porozumieniach płacowych na oddzielną uwagę, z racji swych funkcji motywacyjnych, zasługują premie i nagrody. W analizowanych przedsiębiorstwach były to z reguły indywidualne premie regulaminowe lub regulaminowo-uznaniowc, uwarunkowane osiągnięciem przez przedsiębiorstwo jako całość dobrych wyników ekonomicznych lub ich poprawy (pro- dukqi, sprzedaży, zysku itp,). Przyznanie premii indywidualnemu pracownikowi opierało się na ogół na zasadzie redukcji, co oznacza, że z założenia premia przysługiwała w pełnej wysokości, a dopiero w przypadku wyraźnego naruszenia przez pracownika

czytaj

Budowa zakładu Eris SA

Transformacja ustrojowa w roku 1989 była dla firmy momentem przełomowym, kiedy to okazało się, że Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris osiągnęło pewną granicę rozwoju, z którą coś trzeba było zrobić …w nas następowała zmiana świadomości, że można zrobić coś więcej, że niekoniecznie trzeba stanąć na tym etapie. Firma była w posiadaniu dwóch zakładów produkcyjnych, marka odznaczała się bardzo wysokim stopniem zaufania, była powszechnie znana, a popyt nadal ogromny. Wówczas zapadła decyzja o budowie zakładu produkcyjnego z prawdziwego zdarzenia: spodziewaliśmy się, że może być trudno, lecz zaletą tego było, że byliśmy zdeterminowani i stawaliśmy na rzęsach, żeby technologie były supernowoczesne, jeździliśmy wtedy bez przerwy na Zachód, oglądaliśmy co się da. Kupiono działkę na terenie Piaseczna i ruszyła budowa zakładu z zamiarem wybudowania odpowiednio wyposażonych, nowoczesnych pomieszczeń. W tym celu zostały zakupione między innymi nowoczesne szwajcarskie maszyny firmy FRYMA. Z chwilą zakończenia budowy w ręce pana Henryka wpadła ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ustawa ta przyznawała dosyć duże ulgi podatkowe zakładom pracy chronionej. Możliwość skorzystania z ulgi skłoniła właścicieli do przystosowania fabryki, tak aby mogła ona zatrudnić inwalidów. Dzięki statusowi zakładu pracy chronionej Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris nie płaci 90% podatku dochodowego, podatku od nieruchomości i składek na Fundusz Pracy. Ma także prawo skorzystania z 50% dopłat funduszu do oprocentowania kredytów komercyjnych. Dzięki przywilejom fiskalnym zakład był w stanie rozwijać się dynamicznie.

czytaj

Bodźce długookresowe

Ten element podsystemu dochodów z pracy spełnia zadanie podobne do bodźców krótkookresowych, jednakże dotyczy on oceny realizacji celów o charakterze strategicznym, najczęściej trzy- do pięcioletnich.

czytaj

Aspekty teoretyczno-ekonomiczne wykształcenia cz. II

Nic wyjaśniając szczegółowych przyczyn lego zjawiska warto przypomnieć, że: ł) i .epsze zarobki (dochody) wyżej wykształconych czy wykwalifikowanych nic są odzwierciedleniem tylko wyższej produktywności, lecz również relacji podaży i popytu na określone kwalifikacje – przy czym substytucja na rynku pracy jest coraz bardziej ograniczona.

czytaj

Artykuł Prahalda i Bettisa

Na gruncie zarządzania strategicznego omówiony przez nas dokładnie w pierwszym rozdziale artykuł Prahalda i Bettisa (1986) jest próbą stworzenia koncepcji dominującej logiki jako poznawczej koncepcji biznesu i narzędzi zarządzania, która wspomaga osiąganie celów i podejmowanie decyzji (ibid., s. 491), a w kolejnej wersji zaproponowanej przez Bettisa i Prahalada (1995) oraz Bettisa (2000) jako kompleksowego regulatora zachowań organizacyjnych. Pozwala on filtrować informacje i budować strukturę wiedzy w firmie na bazie skumulowanych doświadczeń, wskaźników efektywności działania oraz ewolucji norm i wartości kultury organizacyjnej. Takie ujęcie dominującej logiki zawiera w sobie w jednoznaczny sposób zarówno komponent poznawczy (postrzegania otoczenia i firmy), jak i operacyjny (planu i rutyn działania).

czytaj

Alpinus i reakcja na działania Campusa

Wprowadzenie czterech nowych kolekcji w roku 1996 oraz dodanie trzech następnych w 1999 spowodowało, że „klienci zgubili orientację, co jest czym”. Wysokie koszty prowadzenia promocji aż ośmiu brandów, początkowe problemy z płynnością finansową oraz niewykonanie planów sprzedaży zmusiły firmę do zmiany strategii marketingowej w roku 2000. Uświadomiło to firmie, że nadrzędną wartością dla klienta jest marka Alpinus. Ważne jest już nie tylko, że produkt wygląda atrakcyjnie, że jest wysokiej jakości, ale również, a może przede wszystkim, że jest to produkt markowy.

czytaj

Alpinus i kluczowe wybory

Zastanawiające jest, że nie ma takich kluczowych wyborów Alpinusa, które znalazłyby się w wypowiedziach wszystkich badanych osób – każdy wskazywał raczej na wybory na swoim „podwórku”, tzn. w tej części działalności firmy, w którą jest bezpośrednio zaangażowany.

czytaj

Aspekty teoretyczno-ekonomiczne wykształcenia

Chcąc ocenić potencjalny i rzeczywisty wpływ rynku pracy na rozmiary i strukturę kształcenia w Polsce, warto przypomnieć poglądy związane z jakościowymi analizami efektów kształcenia, a dotyczące teorii kapitału ludzkiego i segmentacji rynku pracy.

czytaj

A było już tak dobrze… – SMG/KRC

Najbardziej traumatyczne wydarzenie w historii SMG/KRC miało miejsce w pewien piątek, jesienią 1992 r., kiedy to wszyscy pracownicy działu ilościowego wypowiedzieli umowę o pracę w SMG/KRC i już od najbliższego poniedziałku zaczął działać konkurencyjny instytut badawczy – CASE. SMG/KRC zostało pozbawione praktycznie z dnia na dzień działu ilościowego. Czuliśmy się wtedy bardzo zagrożeni, były zebrania, na których zastanawialiśmy się, co dalej robić… Mieliśmy czarną wizję, że stracimy kontrolę nad siecią realizacji terenowej, ale udało nam się pozyskać do współpracy jednego z najlepszych specjalistów w Polsce, który przeprojektował bardzo fachowo istniejącą sieć – wspominają wspólnicy. Wśród przyczyn tego zdarzenia wymienia się nierówne reguły przyznawania premii, podział terytorialny instytutu, który prowadził do utrudnionego dostępu do wspólnych zasobów i postrzegania się jako „my” i „oni”. Nieformalne więzy oparte na przyjaźni i zaufaniu zaczęły się rozluźniać, aż w końcu się rozpadły. Przyczyną tej sytuacji był także brak uwłaszczenia osób, które dla firmy miały kluczowe znaczenie. Pomysł uwłaszczenia co prawda pojawił się, ale nie został wtedy wykorzystany. Prezes uważa, i jest to także zdanie innych wspólników, że odejście do CASE to był zimny prysznic dla tych, którzy sądzili, że nie trzeba się dzielić, aby ciastko rosło. (…) Ja uważałem, że lepiej oddać część swojego. Wydarzenie to pokazało, jak ważny jest duch solidarności, przyjacielsko- ści, element prestiżu. (…) Aby zachować najlepszych pracowników, musimy o nich dbać, bo ludzie są najważniejsi. W styczniu 1993 r. udziałowcy SMG/KRC podjęli decyzję o uwłaszczeniu kadry menedżerskiej i budowie takiej siedziby, w której zmieszczą się wszystkie działy firmy.

czytaj

Paradygmat otoczenia Eris SA

Otoczenie firmy przede wszystkim generuje szanse. Oczywiście nie brak w nim zagrożeń, ale stanowią one doping do tego, aby być jeszcze lepszym. Wraz z upływem czasu struktura szans i zagrożeń zmienia się. Na początku dominowały zagrożenia, a od roku 1989 zaczęły przeważać szanse.

czytaj

Kierunki dalszych zmian ubezpieczenia społecznego w Polsce

Obecny system ubezpieczenia społecznego w Polsce jest produktem kilkudziesięciu lat rozwoju. Podobnie jak w innych krajach, w Polsce również wyraźna jest ciągłość tej instytucji, niezależnie od wielu zasadniczych zmian wprowadzonych po II wojnie światowej.

czytaj

Udział sektora prywatnego w Oświacie i wychowaniu

Natężenie procesów prywatyzacyjnych w szkolnictwie można zbadać jedynie w przybliżeniu, co wiąże się ze specyfiką sprawozdawczości, która uwzględnia jedynie szkoły i liczbę ich uczniów, natomiast nie obejmuje kursów i ich uczestników. Podstawę porównań z innymi działami gospodarki będzie stanowić liczba podmiotów gospodarczych w systemie Regon. Nic jest to miara dokładna, gdyż obok większych przedsięwzięć obejmuje także stosunkowo niewielki zakres działania osób prowadzących działalność oświatową w postaci korepetycji lub różnego rodzaju kursów.

czytaj