Category Biznes

Wyniki badań nad przekształceniami systemu taryfowego cz. II

Powyższe uwagi zyskuję na ostrości w świetle wyników analizy poziomych rozpiętości stawek płac zasadniczych w poszczególnych kategoriach zaszeregowania. Rozpiętości te w obu grupach pracowniczych są bardzo wysokie, a w części badanych przedsiębiorstw wykazują, w porównaniu ze stanem sprzed czterech lat, dalszy wzrost. Przy występujących ograniczeniach ogólnej sumy środków, jakie mogą być przeznaczone na wynagrodzenia, rozpiętości te musza prowadzić do zbyt znacznego nakładania się stawek placowych w różnych, nieraz oddalonych od siebie kategoriach zaszeregowania. Potwierdzają to przeprowadzone badania, z których wynika, że omawiane zjawisko obejmuje przeważającą część poszczególnych tabel płacowych, świadcząc o oderwaniu się ich budowy od wyników wartościowania pracy. Sytuacja taka, przy pozornych korzyściach związanych ze zwiększeniem elastyczności polityki awansowej, stwarza możliwości dla daleko posuniętego woluntaryzmu w realizacji tej polityki, w konsekwencji – co najważniejsze – pozbawia płace ich motywacyjnego wpływu na podnoszenie przez pracowników swoich kwalifikacji i dążenie tą drogą do awansu zawodowego.

czytaj

Zakres i struktura niepaństwowych szkół ponadpodstawowych cz. II

Na tle przemian systemu społeczno-gospodarczego w Polsce dokonują się także przeobrażenia systemu edukacyjnego, których część dotyczy stosunków własnościowych. Przełamanie monopolu państwa na kształcenie dokonuje się głównie poprzez przechodzenie części szkolnictwa pod zarząd samorządów terytorialnych, tworząc własność komunalną. Obok tych procesów odbywa się także bardziej radykalna zmiana, wyrażająca się powstaniem sektora niepublicznego, a w szczególności prywatnego.

czytaj

Zmiana domeny – SMG/KRC

Na początku 1991 r. okazało się, że badania opinii publicznej, choć bardzo interesujące, są niedochodowe, toteż podjęto decyzję o rezygnacji z prowadzenia tych badań i rozpoczęto klasyczne badania marketingowe (badania konsumenckie). Decyzji tej towarzyszył plan, którego celem było poinformowanie otoczenia o zmianie profilu działalności i zdobycie innych klientów niż instytucje rządowe. Podstawą planu było nawiązanie kontaktów z agencjami reklamowymi. Zaoferowano im bardzo tanie badania przekazu reklamowego oczekując, że w zamian agencje te będą polecać usługi SMG/KRC swoim międzynarodowym klientom. Dodatkowo wykorzystywano własne kontakty przy zdobywaniu klientów – wielu dobrych znajomych właśnie rozpoczynało pracę w dużych koncernach międzynarodowych. Strategia ta zapewniła firmie tak wielu klientów i tak duże zyski, że mniej więcej w połowie 1991 r. ponownie zmieniono lokalizację, zatrudniono kolejnych badaczy (głównie kolegów ze studiów) i zainwestowano w budowę pierwszej profesjonalnej focusowni w Polsce, wyposażonej w system do podsłuchu, ukrytą kamerę i lustro weneckie.

czytaj

Pracownicy SMG/KRC – twórcy sukcesu

Stosunek do pracowników jako twórców sukcesu bardzo wyraźnie zaznacza się w dominującej logice SMG/KRC. Pracownicy są podstawowym zasobem firmy. Szacunek i dbałość o nich wynika zapewne z pozytywnego nastawienia wspólników do życia w ogóle, a do ludzi w szczególności, ale wynika też z pragmatyzmu – po rozłamie w firmie wspólnicy nauczyli się, że trzeba się dzielić, aby zatrzymać najlepszych. Badania rynku to branża, w której wszystko zależy od ludzi i na nich się opiera, toteż dbanie o ludzi można porównać z dbaniem o sukces firmy. Zainteresowanie pracownikami przejawia się następująco:

czytaj

Powstanie Eris SA – dalszy opis

Właściwie o istnieniu firmy przesądził jeden telefon wiosną 1984 r. Produkcja ledwo co ruszyła, na koncie ogromne długi i przede wszystkim brak chętnych do kupna towaru. Okazało się, że istnieją ludzie, którzy zajmują się handlem kosmetyków i którym idzie to nawet całkiem dobrze. Mieli dość dobre kontakty wśród sprzedawców i na dodatek od razu płacili gotówką. Jedyny problem stanowiła wysokość marży, sięgająca 40%, podczas gdy typowa wówczas marża dla detalu wynosiła 20%. Oznaczało to, że towar zostanie sprzedany bez jakiegokolwiek zysku. Ze względu na dość krytyczną sytuację, po rozmowie z obu panami Henryk Orfinger zdecydował, że lepszy jest jakikolwiek obrót aniżeli czekanie z założonymi rękami na niewiadomy rozwój sytuacji. Mimo akceptacji wcześniej postawionych warunków panowie doszli jednak do wniosku, że muszą zastanowić się, czy rzeczywiście są zainteresowani tą transakcją. Mieli zadzwonić po południu i poinformować o swojej ostatecznej decyzji. Nie mając większego wpływu na to, co się wydarzy, Henryk Orfinger poszedł po prostu spać, prosząc żonę, żeby go obudziła, gdyby zadzwonił telefon. Po upływie dwóch godzin nastąpiła pobudka – okazało się, że towar zostanie przyjęty i rozwieziony. W ten oto sposób ruszyła sprzedaż pierwszych kremów.

czytaj

Paradygmat otoczenia – Alpinus cz. II

Obecnie firma nadal spogląda na otoczenie jako na źródło szans. Wstąpienie wkrótce do Unii Europejskiej, otwieranie się granic, ekspansja na rynki zagraniczne, nowe rynki, nowe branże i segmenty – to wszystko niweluje zagrożenia, z jakimi boryka się firma i rynek. Ciężka praca i ciągłe szukanie innowacji, wyjątkowości zawsze będzie strategią pozwalającą firmie przeżyć nawet najgorsze czasy.

czytaj

Niepubliczne szkolnictwo poznańskiego na tle kraju

W skali kraju zachodzą interesujące przemiany struktury własności szkolnictwa, których dokładne śledzenie utrudnia zmieniający się często układ publikowanych danych statystycznych. W roku szkolnym 1992/1993 obok szkół państwowych, sektor szkół niepublicznych stanowił 14% szkół podstawowych, 15% liceów ogólnokształcących oraz 14% szkół wyższych. Jedynie szkolnictwo zawodowe tylko w 4% jest niepaństwowe.

czytaj

Kluczowe wybory Eris SA – kontynuacja

Zmiany organizacyjno-prawne w 1997 roku. I wreszcie ostatnie wybory, niekoniecznie postrzegane przez wszystkich jako kluczowe, to zmiany organizacyjno-prawne w roku 1997. Eris zmienia formę prawną ze spółki cywilnej na spółkę akcyjną. Udziały – po połowie – są w posiadaniu dwóch właścicieli. Nadal istnieje założenie o utrzymaniu rodzinnego charakteru firmy tak długo, jak tylko będzie to możliwe, aczkolwiek dopuszcza się możliwość oddania steru w nowe ręce: założyliśmy sobie, że dopóki będziemy w stanie tę firmę obronić, pozostawić jako firmę rodzinną, to tak będziemy robili, Henryk Orfinger od dawna był świadomy konieczności przeprowadzenia tych zmian, ale trudności wiązały się z pokonaniem bariery psychologicznej. Wyodrębnienie nowych działów (finansowy, handlowy oraz personalny) oraz obsadzenie kluczowych stanowisk osobami z zewnątrz umożliwiło stworzenie bardziej spójnej organizacji. Prowadzona działalność została ujęta w „karby”, pozwalając tym samym na sprawne funkcjonowanie firmy. Kolejne działy powstają na bazie palącej potrzeby, a nie przyrostu biurokracji. Daje to poczucie kontrolowanego rozwoju, który w pewien sposób jest samorzutny, ale z drugiej strony nie dominuje nad bieżącą działalnością, nie zaburza jej rytmu.

czytaj

GOSPODARKA RYNKOWA A WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE

Skrótowo przedstawiony mechanizm rozwoju szkolnictwa wyższego ukształtowany w latach pięćdziesiątych obowiązywał praktycznie do końca lat osiemdziesiątych. Początki lat dziewięćdziesiąlych to okres wzrostu autonomii uczelni wyższych, jeśli chodzi o określanie limitów przyjęć, programów kształcenia czy też stworzenie możliwości powstania uczelni prywatnych.

czytaj

Fundusz Ubezpieczenia Społecznego

Wyraźne przyporządkowanie elementów pozaubezpicczeniowych dotacji z budżetu państwa stanowiłoby element dyscyplinujący przed zbyt hojnym ich przyznawaniem przez państwo. Jcżeli dotacja przerastałaby możliwości budżetu państwa, to należałoby te pozaubezpieczeniowe elementy ograniczyć13.

czytaj

Finansowane świadczenia o charakterze wyraźnie ubezpieczeniowym

Udział budżetu państwa w finansowaniu ubezpieczenia społecznego wynika z natury tego systemu świadczeń. Państwo uczestniczyło w finansowaniu ubezpieczenia społecznego, w tym zwłaszcza emerytalno-rentowego, od jego początków. Udział ten uzasadniono ideami solidarności ogólnonarodowej wobec potrzeb, których pokrycie ze składek okazuje się niemożliwe11. W kategoriach ekonomicznych zaangażowanie państwa w systemach ubezpieczeniowych, w tym także w formie finansowania, można uzasadnić występowaniem tzw.korzyści zewnętrznych (przy braku ubezpieczenia społecznego wyższe byłyby wydatki na pomoc społeczną) oraz tym, że tylko państwo jest w stanic zapewnić indeksację wypłacanych emerytur (zabezpieczenie wobec inflacji)11.

czytaj

Zwrot podatku Chełm – więcej o zjawisku

Zwrot podatku jest jak najbardziej realny i możłiwy do uzyskania, klienci nie jeden raz o takie podatki występują, bo liczą pieniądze aż do bólu. Jest to zjawisko celowe, sensowne oraz bardzo potrzebne. Niejedna osoba chce się na nim skupić i radzić sobie z nim bardzo dobrze. Podatki płaci się, a państwo przeznacza je na drogi, inwestycje, płacenie 500+. Jednak są też inne alternatywy, bez których trudno sobie poradzić w życiu.

czytaj

Wycena rezerw to baza

Wycena rezerw jest podstawą. Niejedna osoba takie rezerwy pragnie mieć na swoim koncie. Rezerwy finansowe mają banki oraz firmy. Można je mieć latami, nie korzystać z nich, a po jakimś czasie, gdy nadejdzie potrzeba, sfinansować nimi różnorodne potrzeby. Rezerwy finansowe pozwalają mieć pieniądze na różne cele: nagły remont, zakup sprzętów, wyjazd, wymianę garderoby, opłacenie leczenia. Pracownicy mają oszczędności, zazwyczaj niewielkie, rzadko duże. Ich oszczędności są dla nich cenne. Nie można nie posiadać takich oszczędności, bo w trudnej sytuacji człowiek zostaje na lodzie. Pieniądze na różne ptorzeby są nieodzowne. Firmy mają rezerwy sięgające milionów. Pracownicy odkładają niewiele, bo ich zarobki do wysokich nie należą...

czytaj

ELEMENTY DOCHODÓW Z PRACY MENEDŻERÓW

Polska literatura przedmiotu oraz praktyka stosunkowo rzadko koncentrują się na problematyce menedżera jako pracownika. Konsekwencją takiego stanu jest niedostateczny rozwój teorii i praktyki zarządzania kadrami menedżerskimi. Pozyskiwanie, stabilizowanie i motywowanie menedżerów do realizacji celów organizacji wymaga odpowiednio skonstruowanego systemu motywacyjnego, w którym podsystem dochodów z pracy (compensation f odgrywa decydującą rolę.

czytaj